Statut

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), na Skupštini Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske održanoj 22. svibnja 2015. donesen je

STATUT PLATFORME ZA MEĐUNARODNU GRAĐANSKU SOLIDARNOST HRVATSKE

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom, na temelju Zakona i Odluke o osnivanju, uređuju se područja djelovanja udruge
«Platforme međunarodne građanske solidarnosti Hrvatske» (u daljem tekstu: Platforma), naziv, sjedište i područje djelovanja, izgled pečata i znak, ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju, gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, način osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjeti i način učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela Platforme, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora udruge, prestanak postojanja Platforme, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Platforme, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Platforme i druga pitanja od značaja za Platformu u skladu sa Zakonom.

Članak 2.

Platforma međunarodne građanske solidarnosti Hrvatske (u daljnjem tekstu Platforma) je nestranačka i neprofitna organizacija civilnog društva koja je aktivna u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći.

Članak 3.

Članice Platforme, svjesne zajedničkih potreba suradnje i unaprjeđenja međusobne komunikacije kao i unaprjeđenja vlastitih kapaciteta, udružuju se radi ostvarivanja utjecaja na oblikovanje i provedbu javne politike međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći Republike Hrvatske.
Temeljne vrijednosti koje Platforma i njezine članice njeguju kroz svoj rad su: sloboda udruživanja, uvažavanje različitosti mišljenja i uvjerenja, nemiješanje u misije svojih članica i primateljica razvojne suradnje i humanitarne pomoći, globalna solidarnost, usklađivanje zajedničkog djelovanja za razvojnu suradnju u duhu solidarnosti i uzajamnog poštovanja, uz uvažavanje potreba primateljica razvojne suradnje i humanitarne pomoći te uvažavanje kulturnih, vjerskih i drugih različitosti.
Platforma i njezine članice u svom radu djeluju na načelima poštivanja ljudskih prava, mirotvorstva, nenasilja, socijalne pravde, očuvanja okoliša, održivog razvoja, demokracije, vladavine prava, sekularnosti te podržavaju ili se zalažu za prava osoba i grupa koje su izložene diskriminaciji na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije ili neke druge osobine.

Članak 4.

Naziv udruge jest: Platforma međunarodne građanske solidarnosti Hrvatske.
Udruga koristi naziv i na engleskom jeziku koji glasi: Croatian Platform for International Citizen Solidarity.
Skraćeni naziv udruge jest: CROSOL
Sjedište udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 5.

Pečat udruge je pravokutnog oblika, s nazivom Platforme na hrvatskom i engleskom jeziku. Širina pečata je 3,8 cm. Visina pečata je 3,8 cm. U donjem lijevom uglu pečata nalazi se i skraćeni naziv udruge CROSOL.

II.  Ciljevi, područja djelovanja sukladno ciljevima, djelatnosti i gospodarska djelatnost

Članak 6.

Ciljevi Platforme su:

 • izgraditi i jačati kapacitete organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu: OCD) za pružanje međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
 • biti spona, ukoliko se pokaže potrebnim, između ministarstva nadležnog za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć i projekata međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći OCD-a;
 • sudjelovati i utjecati na unaprjeđenje, oblikovanje, provedbu i vrednovanje politika Republike Hrvatske, Europske unije i drugih međunarodnih tijela kao što su Ujedinjeni narodi i drugi, iz područja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
 • promišljati i unaprjeđivati međunarodnu razvojnu suradnju OCD-a unutar i izvan RH o vrijednostima, principima, metodama i standardima djelovanja;
 • artikulirati i afirmirati aktivističke inicijative i organizacije civilnoga društva iz regije jugoistočne Europe prema Europskoj uniji u području razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
 • promicati obrazovanje za razvoj i međunarodnu solidarnost;
 • promicati međunarodnu razvojnu suradnju i solidarnost.

Članak 7.

Glavno područje djelovanja u kojima se ostvaruju ciljevi Platforme je međunarodna suradnja.
Ostala područja djelovanja Platforme su: ljudska prava, demokratska politička kultura, kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, zaštita i spašavanje.

Članak 8.

Djelatnosti Platforme su:

 • informiranje i osnaživanje OCD-a za djelovanje u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći prikupljanjem i dijeljenjem informacija o javnim politikama, natječajima, odlukama, mogućnostima umrežavanja s međunarodnim OCD-ima i sl.;
 • koordinacija zajedničkih aktivnosti i projekata Platforme;
 • suradnja s nadležnim državnim tijelima i tijelima Europske unije na javnim politikama vezanim uz međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć;
 • provođenje istraživanja i analiza javnih politika;
 • jačanje kapaciteta OCD-a i javnih službenika za planiranje i razvoj međunarodne razvojne suradnje i pružanje humanitarne pomoći kroz informativne i edukativne aktivnosti;
 • ispitivanje potreba zemalja u kojima se planira pružanje razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
 • javno zagovaranje, oblikovanje, praćenje i vrednovanje provedbe službene međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i globalnoj razini;
 • sudjelovanje  u  međunarodnim  mrežama  vezanim  za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć;
 • provedba nacionalnih i međunarodnih projekata iz međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
 • izdavanje relevantnih stručnih, edukativnih i informativnih publikacija;
 • organiziranje konferencija, kulturnih aktivnosti, okruglih stolova, tribina i drugih javnih događanja te provedba javnih kampanja;
 • dokumentiranje iskustva rada OCD-a iz područja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
 • pružanje usluga savjetovanja iz područja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
 • kreiranje baze podataka organizacija, inicijativa, pojedinaca i pojedinki koji rade na poslovima vezanima uz međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć;

Članak 9.

Radi ostvarivanja ciljeva Platforma će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • izdavačku   djelatnost   –   izdavanje   knjiga,   stručnih i ostalih  publikacija  i izdavanje multimedijalnih sadržaja
 • proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa
 • znanstvena istraživanja i razvoj
 • savjetovanje i konzultantske usluge, organizacija sastanaka, seminara i konferencija
 • edukacija, organiziranje radionica i seminara

III.  ČLANSTVO PLATFORME

Članak 10.

(1) Članicom Platforme može postati svaka udruga u smislu Zakona o udrugama i druga nestranačka neprofitna organizacija ukoliko prihvati odredbe ovog Statuta pod uvjetima utvrđenim Statutom i zakonom.
(2) Članicom Platforme mogu postati i strane neprofitne nestranačke organizacije ako djeluju na području Republike Hrvatske.
(3) Članstvo u Platformi može biti punopravno i promatračko.
(4) Platforma vodi popis članova/ica.

Članak 11.

(1) Upravni odbor vodi popis članica. Popis članica vodi se elektronički i sadrži podatke o nazivu članice, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu osnutka, datumu pristupanja Platformi, imenu i prezimenu osobe zadužene za zastupanje članice, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi, e-mail adresi i broju telefona.
(2) Popis članica uvijek je dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev, a prema potrebi može se objaviti i na Internet stranicama Platforme i promotivnim materijalima Platforme.

Primanje u članstvo, promjena statusa članstva i stjecanje statusa punopravnog člana

Članak 12.

(1) Sve udruge i druge nestranačke neprofitne organizacije koje žele postati članice Platforme ili promijeniti status članstva podnose pisani zahtjev za članstvo Upravnom odboru.
(2) Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Platforme na prvom idućem zasjedanju, na koje mora biti pozvan predstavnik/ica organizacije koja se prijavljuje za članstvo. Udruga ili druga nestranačka neprofitna organizacija koja je primljena u promatračko članstvo može zatražiti status punopravnog člana nakon najmanje godine dana članstva, ukoliko zadovoljava uvjete iz članka 9.
(3) Promatračka članica prelazi u punopravno članstvo na svoj zahtjev, na način da o njenom zahtjevu za punopravno članstvo odlučuje Upravni odbor.

Punopravno članstvo

Članak 13.

(1) Punopravnom članicom Platforme može postati udruga ili druga nestranačka neprofitna organizacija koja posjeduje prethodno iskustvo u pružanju međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći ili raspolaže kapacitetom za njezino pružanje.

Prava punopravnih članova su:

(a) birati i imenovati predstavnike u tijela Platforme;
(b) putem Skupštine i imenovanih predstavnika sudjelovati u upravljanju Platformom;
(c) biti informiran o radu Platforme i njezinih članica te dijeliti informacije o vlastitom radu;
(d) predlagati aktivnosti, projekte i pravce djelovanja Platforme;
(e) dobiti podršku Platforme prilikom imenovanja u domaća i međunarodna tijela relevantna za razvojnu suradnju;
(f) dobiti podršku za sudjelovanje ispred Platforme u radu domaćih i međunarodnih tijela i događanja vezanih uz razvojnu suradnju.

Obveze i odgovornosti punopravnih članica su:

(a) doprinositi ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Platforme,
(b) sudjelovati na Skupštini Platforme,
(c) sudjelovati u najmanje jednoj radnoj skupini Platforme,
(d) čuvati i promicati ugled Platforme i njezinih članica u javnosti,
(f) plaćati punu godišnju članarinu.

Promatračko članstvo

Članak 14.

(1) Promatračkom članicom Platforme može postati udruga ili druga nestranačka neprofitna organizacija zainteresirana za pružanje međunarodne razvojne suradnje i humanitarnu pomoć i izgradnju vlastitih kapaciteta u ovom području kao i one koja izraze želju da djeluju isključivo u statusu promatračkog člana.

(2) Prava promatračkih članica su:

(a) biti informiran o radu Platforme i njezinih članica te dijeliti informacije o vlastitom radu,
(b) predlagati aktivnosti, projekte i pravce djelovanja Platforme,
(c) prema vlastitim mogućnostima, sudjelovati u radu Platforme putem radnih skupina,
(d) sudjelovati u radu Skupštine bez prava glasa,
(e) dobiti podršku Platforme u izgradnji kapaciteta za pružanje razvojne suradnje i humanitarne pomoći,
(f) dobiti podršku za sudjelovanje ispred Platforme u radu domaćih i međunarodnih tijela i događanja vezanih uz razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć.

(3) Obveze i odgovornosti promatračkih članica su:

(a) prema vlastitim mogućnostima, doprinositi ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Platforme,
(b) čuvati i promicati ugled Platforme i njezinih članica u javnosti,
(c) plaćati umanjenu članarinu.

Prestanak članstva

Članak 15.

(1) Članstvo u Platformi prestaje:

(a) pisanom izjavom članice o istupanju,
(b) isključenjem iz članstva, ako članica djeluje suprotno odredbama ovog Statuta, posebice ako postupa protivno ciljevima ili temeljnim vrijednostima Platforme ili svojim djelovanjem nanosi štetu ugledu Platforme,
(c) prestankom djelovanja članice.

Ukoliko članica ne ispunjava obaveze iz ovog Statuta, Upravni odbor dužan je izdati pisano upozorenje o mogućnosti isključenja te pozvati članicu da iznese obrazloženje na idućem zasjedanju Upravnog odbora. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

(2) Isključenje mora biti obrazloženo u pismenom obliku i dostavljeno članici o čijem se isključenju odlučivalo. Isključena članica ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od primitka odluke o isključenju te ima pravo pred Skupštinom obrazložiti svoju žalbu, a prije donošenja konačne odluke o isključenju od strane Skupštine. Rok za odluku Skupštine je 30 dana.
Upravni odbor dužan je u dnevni red prvog idućeg zasjedanja Skupštine uvrstiti raspravu o njezinom isključenju, odnosno promjeni njezinog statusa u status promatračke članice.

Članak 16.

Punopravna članica Platforme koja dva puta uzastopno ne prisustvuju godišnjoj Skupštini (putem predstavnika/ce svoje organizacije), a da to nije unaprijed najavila, automatski će prijeći u status promatračkih članica organizacije.

Punopravna članica koja ne uplati redovnu godišnju članarinu, do podmirenja članarine, prebacuje se u promatračko članstvo.

Promatračka članica koja ne uplati redovnu godišnju članarinu zaključno do dana održavanja godišnje Skupštine suspendira se iz članstva do podmirenja članarine. Godišnja članarina za tekuću kalendarsku godinu u pravilu se uplaćuje se do kraja kalendarske godine.

Partneri Platforme

Članak 17.

Sve pravne i fizičke osobe koje nisu obuhvaćene članstvom mogu postati partneri Platforme potpisivanjem sporazuma o partnerskoj suradnji čime se uključuju u pripremu i provedbu zajedničkih programskih aktivnosti, s pravom sudjelovanja u radu tijela Platforme te u procesima strateškog i programskog planiranja, bez mogućnosti donošenja odluka na razini Upravnog odbora ili Skupštine.

Partneri imaju obveze:

(1) Doprinositi provedbi ciljeva Platforme,
(2) Čuvati ugled Platforme u javnosti,
(3) Surađivati na dogovorenim zajedničkim aktivnostima u skladu s temeljnim vrijednostima Platforme,
(4) Sukladno mogućnostima, ulagati vlastita sredstva za rad u provedbu partnerskih aktivnosti.

Odluku o sklapanju ili razvrgavanju partnerstva donosi Upravni odbor.

IV.  Tijela udruge

Članak 18.

Tijela Platforme su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Arbitražno vijeće

Platforma prema potrebi može osnivati sljedeće izvršna tijela: koordinator/koordinatorica Platforme, radne skupine Platforme, kao i koordinacijski odbor Platforme sukladno odluci Upravnog odbora.

IV. I. Skupština

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo Platforme. Skupštinu čine po jedan predstavnik svake punopravne članice Platforme. Predstavnici promatračkih članica sudjeluju na sjednicama Skupštine bez prava glasa.

Članak 20.

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

Sjednice Skupštine vodi tročlano Radno predsjedništvo, na čelu s predsjednikom/com Upravnog odbora Platforme. Do izbora Radnog predsjedništva, sjednicu Skupštine vodi sazivač sjednice. Skupština bira preostala dva/dvije člana/ice Radnog predsjedništva na početku svojeg zasjedanja iz reda svojih članica.

Skupština bira zapisničara/zapisničarku, dva/dvije/dvoje ovjerovitelja/ce zapisnika, tročlanu izbornu komisiju i tročlanu verifikacijsku komisiju.

Redovna Skupština održava se najmanje jedanput godišnje, a izborna svake dvije godine. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Upravnog odbora .

Redovnu Skupštinu pisanim putem, prema odluci Upravnoga odbora, saziva predsjednik/ca Upravnog odbora Platforme, najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Redovnu Skupštinu predsjednik/ca Upravnog odbora Platforme može, po istome postupku, sazvati i bez odluke Upravnoga odbora ukoliko istječe Statutom propisan rok za sazivanje redovne Skupštine.

Izvanrednu Skupštinu prema odluci Upravnoga odbora, saziva predsjednik/ca Upravnog odbora Platforme prema potrebi. Predsjednik/ca Upravnog odbora dužan/dužna je sazvati izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga, a prijedlog za sazivanje izvanredne Skupštine mogu dati:

 • najmanje četvrtina članica Skupštine Platforme,
 • Upravni odbor.

Prijedlog za sazivanje izvanredne Skupštine mora biti podnesen predsjedniku/ici Upravnog odbora Platforme u pismenom obliku, s prijedlogom dnevnoga reda i obrazloženjem potrebe za sazivanjem izvanredne Skupštine.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjevaza sazivanje , sazvat će je predlagatelj.

U slučaju isteka mandata tijelima Platforme Skupštinu Platforme saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova Platforme, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Platforme.

Članak 21.

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

(1) donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
(2) bira i razrješava članove/ice Upravnog odbora,
(3) odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Platforme,
(4) usvaja strateške planove i programe rada Platforme, usvaja godišnji plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
(5) usvaja financijska i programska izvješća za prethodnu godinu,
(6) odlučuje o prestanku rada Platforme,
(7) odlučuje o prihvaćanju novih članica u članstvo i promjeni statusa članstva članica Platforme,
(8) odlučuje o isključivanju članica po žalbama,
(9) odlučuje o visini članarina na prijedlog Upravnog odbora,
(10) odlučuje o promjeni ciljeva, područja djelatnosti, djelovanja, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine
(11) obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.
(12) odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Platforme.

Članak 22.

Skupština može punovažno odlučivati ako joj je nazočna većina (50% +1) članica Skupštine, a odluke su pravovaljane ako su dobile natpolovičnu većinu (50%+1) glasova nazočnih članica Skupštine.

Odluka o ukidanju Platforme može se donijeti isključivo dvotrećinskom većinom glasova svih članova/ica Skupštine.

U radu Skupštine mogu sudjelovati promatračke članice kao i članovi/ice Upravnog odbora i Izvršnih tijela, ali bez prava glasa.

Skupština u pravilu donosi odluke javnim glasovanjem. Izbori i pitanja isključenja članica provode se tajnim glasovanjem.

IV.II. Upravni odbor

Članak 23.

Upravni odbor Platforme je upravno tijelo Platforme koje, između zasjedanja Skupštine, upravlja poslovima i aktivnostima Platforme.

Upravni odbor ima najmanje tri a najviše sedam članova/ica. Broj članova mora biti neparan. Članovi/ce Upravnog odbora između sebe biraju predsjednika/cu Upravnog odbora.

Punopravna članica Platforme može kandidirati samo jednu osobu za člana/icu Upravnog odbora na Izbornoj skupštini.

Članovi/ice Upravnog odbora biraju se na prijedlog punopravnih članica Platforme iz reda svojih članova/ica.

Članica Platforme koja nominira svog predstavnika/cu u Upravni odbor mora osigurati da nominirana osoba dio svog angažmana unutar matične organizacije može posvetiti radu u Upravnom odboru Platforme.

Članak 24.

Radom Upravnoga odbora ravna i njegove sjednice saziva predsjednik/ica Upravnog odbora, a u slučaju njegove/njene spriječenosti jedan/jedna od članova/ica Upravnog odbora kojega/koju on/ona za to ovlasti.

Upravni odbor može valjano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutno više od 50% članova/ica Upravnog odbora, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova/ica.

Odluke i preporuke donosi javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinim pitanjima glasuje tajno. O osobama se odlučuje tajnim glasovanjem.

Sjednici Upravnoga odbora može prisustvovati bilo koja članica Platforme kao i članovi/ce izvršnih tijela, ali bez prava glasa.

Zapisnici sa sjednica Upravnoga odbora moraju biti dostupni svim članicama Platforme.

Članak 25.

Upravni odbor ima sljedeća prava i obveze:

(1) redovno prati provođenje odluka i zaključaka Skupštine,
(2) predlaže izmjene i dopune Statuta,
(3) organizira strateško planiranje i donosi nacrt Strateškog plana Platforme,
(4) donosi godišnji plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i podnosi ih Skupštini na usvajanje,
(5) donosi financijska i programska izvješća za prethodnu godinu godinu i podnosi ih Skupštini na usvajanje
(6) odgovara za cjelokupno financijsko poslovanje Platforme,
(7) donosi program rada Platforme i podnosi ga Skupštini na usvajanje,
(8) brine o imovini i materijalnim sredstvima Platforme,
(9) donosi prijedlog odluke o visini članarina u Platformi
(10) prema potrebi, zapošljava koordinatora/icu Platforme, te na prijedlog koordinatora/ice Platforme donosi odluke o potrebi za zapošljavanjem ili volontiranjem u izvršnim tijelima Platforme,
(11) samostalno ili na prijedlog koordinatora/ice Platofrme donosi odluku o osnivanju i opozivu izvršnih ili savjetodavnih tijela Platforme,
(12) samostalno ili na prijedlog koordinatora/ice Platforme donosi odluke o sklapanju ili razvrgavanju partnerstva s partnerima Platforme,
(13) vodi evidenciju članstva Platforme,
(14) odlučuje o prelasku članica iz promatračkog u punopravno članstvo Platforme
(15) ne miješa se u slobodu javnog istupanja pojedinih članica, ako se to ne kosi sa Statutom Platforme,
(16) odlučuje i o ostalim pitanjima određenim ovim Statutom.

Upravni odbor donosi pravilnik o svom radu.

Članak 26.

Predsjednik/ca Upravnog odbora ima sljedeća prava i obaveze:

(1) saziva sjednice Upravnog odbora i Skupštine,
(2) donosi odluku o sazivanju sjednica Skupštine,
(3) zastupa i predstavlja Platformu,
(4) zadužen/a za rješavanje konflikta.

Članak 27.

Mandat članova/ica Upravnog odbora traje dvije godine i može se produžiti za još jedan dvogodišnji mandat.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 28.

Članovi/ice Upravnog odbora za svoj osobni i zajednički rad odgovorni su Skupštini Platforme. Članovi/ice Upravnog odbora dužni su podnijeti izvještaj o svom radu Skupštini Platforme.

Skupština može opozvati Upravni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili ako nije izvršio njene odluke.

Članstvo u Upravnom odboru prestaje ostavkom, opozivom ili trajnom spriječenošću. Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana/icu Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini.

Pojedini/e članovi/ice Upravnog odbora mogu biti opozvani ako:

 • ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obveze,
 • postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i programa kojega je utvrdila Skupština,
 • grubo prekorače svoja ovlaštenja,
 • nesavjesnim djelovanjem prouzroče znatniju materijalnu štetu Platformi ili naštete ugledu Platforme u javnosti.

Zahtjev za opoziv pojedinih ili svih članova/ica Upravnog odbora može podnijeti najmanje četvrtina članova Skupštine Platforme i to u pismenom obliku s obrazloženjem.

Zahtjev za opoziv članova/ica Upravnog odbora mora se staviti na dnevni red Skupštine. Predlagatelj ima obvezu podnijeti obrazloženje, a osobe na koje se zahtjev podnosi imaju pravo na očitovanje pred Skupštinom prije glasovanja o prijedlogu. Pravo na očitovanje se gubi ukoliko se osoba o kojoj je riječ ne odazove na sjednicu Skupštine za koju joj je uručen poštanski poziv s ovjerenom povratnicom.

IV.III.  ARBITRAŽNO VIJEĆE

Članak 29.

Arbitražno vijeće nadležno je za rješavanje sporova/sukoba interesa.

Arbitražno vijeće ima tri člana/članice koje bira Skupština na mandat od dvije godine.

Arbitražno vijeće odluke donosi većinom glasova, a u njegovom sastavu ne može biti članica ili osoba o čijem se slučaju odluka donosi.

Arbitražno vijeće Platforme obavijestit će o donesenoj odluci sve članice Platforme.

IV.IV. IZVRŠNA TIJELA

Članak 30.

Upravni odbor donosi odluke o osnivanju, preustroju i ukidanju izvršnih tijela Platforme, u skladu s programskim potrebama i kapacitetima članica, te definira i prati njihov rad.

Izvršna tijela Platforme mogu uključivati:

(1) koordinatora/koordinatoricu Platforme,
(2) radne skupine,
(3) koordinacijski odbor Platforme.

Izvršna tijela Platforme podnose izvješća o svom radu Upravnom odboru prije njegova zasjedanja, a godišnje izvještaje, osim Upravnom odboru, podnose i Skupštini Platforme.

Članak 31.

Koordinatora/ica Platforme ima sljedeća prava i obaveze:

(1) provodi odluke i zaključke Skupštine i Upravnog odbora,
(2) koordinira i provodi ukupne aktivnosti Platforme od članka 5. do članka 9. Statuta i smjernicama Upravnog odbora,
(3) namiče sredstva za rad Platforme u suradnji s Upravnim odborom,
(4) surađuje s Upravnim odborom prilikom pripreme i provođenja strateškog planiranja,
(5) vodi uredno financijsko poslovanje,
(6) brine o administrativno-tehničkim poslovima,
(7) u suradnji s Upravnim odborom brine o poslovima te imovini i materijalnim sredstvima Platforme,
(8) izrađuje godišnji financijski plan i priprema financijska izvješća i izvješća o radu i dostavlja ih Skupštini na usvajanje,
(9) u suradnji s Upravnim odborom izrađuje program rada Platforme,
(10) u suradnji s Upravnim odborom predlaže osnivanje i opozivanje radnih skupina Platforme,
(11) ne miješa se u slobodu javnog istupanja pojedinih članica, ako se to ne kosi sa Statutom Platforme,
(12) daje prijedlog Upravnom odboru o profesionalnom zapošljavanju unutar Platforme.

Koordinator/ica je profesionalno ili volonterski angažirana osoba s relevantnim kompetencijama koordinacije, planiranja, pripreme i provedbe projekata, namicanja sredstava, u međunarodnom okruženju.

Koordinator/ica ne mora biti član ili zaposlenik niti jedne organizacije članice Platforme.

Članak 32.

Radne skupine bave se nekim od specifičnih ciljeva ili djelatnosti Platforme.

Radne skupine definiraju svoje specifične ciljeve ili djelatnosti u skladu s člancima 5. i 6. Statuta i temeljem smjernica Upravnog odbora.

Svaka radna skupina ima voditelja/icu, radni plan, očekivane rezultate te plan namicanja sredstava za definirano izvršno razdoblje.

Članak 33.

Sukladno broju i opsegu izvršnih tijela i aktivnosti, Upravni odbor može osnovati Koordinacijski odbor koji okuplja voditelje pojedinih izvršnih tijela, a koje vodi Koordinator/ica Platforme.

Članak 34.

Zapisnici sa sastanaka izvršnih tijela moraju biti dostupni svim članicama Platforme i Upravnog odbora.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 35.

Platformu predstavlja i zastupa predsjednik/ca Upravnog odbora Platforme.

Predsjednik/ca Upravnog odbora može ovlastiti i druge članove/ica Upravnog odbora i izvršnih tijela za predstavljanje i zastupanje.

Članak 36.

Osoba ovlaštena za zastupanje ima sljedeća prava i obveze:

 • odgovara za zakonitost rada udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,
 • odgovorna je za podnošenje skupštini godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

VI. JAVNOST RADA

Članak 37.

Rad Platforme je javan.

Javnost rada Platforme osigurava se putem:

 • sredstava javnoga priopćavanja,
 • vlastite internet stranice, e-listâ i društvenih mreža,
 • javnošću rada Skupštine i drugih tijela Platforme,
 • redovnim izvješćima koja su dostupna svim članicama Platforme.

VII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 38.

Spor/sukob interesa u Platformi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Platforme kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Platforme u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, nadležno je Arbitražno vijeće koje u svom radu u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Platformom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Platformi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Platforma podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća

Članak 39.

Članice Platforme koje imaju svoje predstavnike/ice u Upravnom odboru moraju biti posebno oprezne vezano uz mogući ili stvaran sukob interesa.

Osoba ili članica koja je zastupljena u Upravnom odboru mora deklarirati potencijalan ili stvaran sukob interesa, a sumnju na sukob interesa može iskazati bilo koja druga članica Platforme.

VIII. IMOVINA PLATFORME

Članak 40.

Imovinu Platforme čine novčana sredstva koje je stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Članak 41.

Za svoje obveze Platforma odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

IX. Financiranje

Članak 42.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Platforma svoje aktivnosti financira:

(1) članarinom,
(2) dobrovoljnim prilozima, donacijama, dotacijama i sponzorstvima,
(3) financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora
(4) obavljanjem gospodarskih djelatnosti,
(5) te ostalim prihodima stečenim u skladu s Zakonom.

Članak 43.

Ako Platforma u obavljanju svoje djelatnosti ostvari višak prihoda, on se mora, u skladu sa statusom neprofitne organizacije, koristiti isključivo za obnavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Platforme kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni Statutom.

Ostvaren višak prihoda Platforma neće raspodjeljivati među svojim članicama ni osnivačima.

Odluku o raspodjeli eventualno stečenog viška prihoda donosi Upravni odbor, uz obavezno podnošenje obavijesti Skupštini.

X. JAVNA PRIZNANJA

Članak 44.

Platforma može dodijeliti javna priznanja svojim članovima/članicama, aktivistima/aktivisticama te drugim fizičkim i pravnim osobama za posebne zasluge u međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći.

Platforma kao poseban oblik priznanja može nekoga proglasiti i svojim počasnim članom/svojom počasnom članicom, no počasni članovi/počasne članice time ne ostvaruju prava i obveze utvrđene za članove Platforme.

Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

XI. PRESTANAK RADA

Članak 45.

Platforma prestaje s radom:

 • odlukom dvotrećinske većine članova Skupštine Platforme,
 • kada se ispune uvjeti za prestanak rada Platforme utvrđeni Zakonom.

Članak 46.

U slučaju prestanka postojanja Platforme preostala imovina će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, temeljem odluke Skupštine.

Članak 47.

Po prestanku rada udruge postupak likvidacije sukladno Zakonu o udrugama provodi likvidator. Likvidatora bira i opoziva Upravni odbor.

Likvidator zastupa Platformu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Platforme do okončanja postupka likvidacije i brisanja Platforme iz registra udruga.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Promjene Statuta stupaju na snagu na dan donošenja. Pravo tumačenja Statuta ima Skupština Platforme.

U Zagrebu, 22. svibnja 2015. godine.

Gordan Bosanac
Predsjednik Upravnog odbora