Najava tribine: “Uloga poslovnog sektora u međunarodnoj razvojnoj suradnji”

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL), u suradnji sa Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj (HR PSOR) i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova (MVEP) povodom obilježavanja Europske godine za razvoj 2015., pozivaju Vas na tribinu:

„Uloga poslovnog sektora u međunarodnoj razvojnoj suradnji“

koja će se održati u ponedjeljak 21. prosinca 2015. godine u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5 u Zagrebu u trajanju od 11.00 – 13.00 sati.

Na tribini govore:

  • Mirjana Matešić (HR PSOR) „Hrvatski poslovni sektor i međunarodna razvojna suradnja prilike i prepreke“
  • Toni Vidan, Europski gospodarski-socijalni odbor (EGSO) – predstavljanje Mišljenja EGSO-a „Uloga privatnog sektora u okviru za razvoj nakon 2015.“
  • Dalibor Matić (MVEP) „ Prioriteti RH u međunarodnoj razvojnoj suradnji i  uloga poslovnog sektora“ 
  • Moderator: Gordan Bosanac (CROSOL)

Republika Hrvatska, ulaskom u EU  sve više jača svoje politike međunarodne razvojne suradnje u koje uključuje kako civilno društvo tako i privatni poslovni sektor.  Uz pretpostavku da se poštuju međunarodno prihvaćena načela suradnje za razvoj i da su nova radna mjesta dostojanstvena, sukladno Programu za dostojanstven rad Međunarodne organizacije rada (ILO), privatni sektor može igrati ključnu ulogu u borbi protiv siromaštva u svijetu, budući da stvara radna mjesta,  proizvodi dobra i usluge, stvara prihode i zaradu te plaćanjem poreza doprinosi pokrivanju javnih troškova.

Veliki programi međunarodne razvojne suradnje na razini EU uvelike uključuju i poslovne subjekte,  kao i civilno društvo, međutim ocjena je da su hrvatska poduzeća s takvim prilikom nedostatno upoznata. Na ovoj tribini razgovarati ćemo o ulozi privatnog sektora u razvojnoj suradnji i prilikama i preprekama za jače uključenje privatnog poslovnog sektora u politike razvojne suradnje.

Postoje brojni primjeri koji govore u prilog doprinosa privatnog sektora u iskorijenjivanju siromaštva i osnaživanja ljudskih prava, ali isto tako često možemo naići i na suprotne slučajeve gdje su privatne kompanije učinile više štete nego koristi. Organizacije civilnog društva ukazuju ne samo na prednosti već i na rizike aktivnosti privatnog sektora, zbog čega bi se potpora javnom sektoru u zemljama u razvoju trebala temeljiti na načelima transparentnosti, dostupnosti javnih natječaja, učinkovitosti, na promišljenom korištenju sredstava i odgovornosti javnih djelatnika prema svim stranama zainteresiranim za provođenje usvojene razvojne strategije. Pritom je posebno važno naglasiti da ukupan rastući udio službene razvojne pomoći namijenjen razvoju privatnog sektora ne bi smio umanjiti financijska sredstva koja su u okviru te pomoći dodijeljena nerazvijenim zemljama.