Foto: Mario Bajkuša

Sastanak dionika u sklopu DEAR programa Europske komisije

U Bruxellesu je 19. veljače 2020. godine održan sastanak dionika DEAR programa Europske komisije na kojem je ispred CROSOL platforme sudjelovao Mario Bajkuša iz Foruma za slobodu odgoja, organizacije članice platforme. DEAR program Europske komisije ima za cilj konsolidiranje znanja u području obrazovanja za razvoj kao i podržavanja tematske ekspertize i umrežavanja stručnjaka i stručnjakinja u području obrazovanja za razvoj.

Svrha ovog sastanka dionika je bila razmjena, rasprava i prikupljanje ideja o ključnim daljnjim aktivnostima koje bi trebale jačati razumijevanje o važnosti obrazovanja za razvoj među svim ključnim dionicima. Tijekom sastanak dionika identificirani su ključni izazovi i šanse za DEAR u sljedećem razdoblju osobito u kontekstu izrade novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije. Nadalje, povedena je i rasprava o potpori različitim dionicima vezano za DEAR, ali i za Globalne ciljeve održivog razvoja. U raspravi su identificirani prioriteti kao i sinergije između različitih dionika. Treći segment sastanka odnosio se na potporu razvoju nacionalnih strategija obrazovanja za održivi razvoj gdje je kao primjer dobre prakse i participativne izrade tog strateškog dokumenta predstavljena talijanska strategija obrazovanja za održivi razvoj. Na kraju sastanka posebno je razgovarano o potrebni uključivanja privatnog sektora u promociju DEAR programa kao i mogućem doprinosu privatnog sektora u provedbu različitih programa, projekata i aktivnosti vezane za obrazovanje za razvoj.

Zaključci ovog sastanka će biti uskoro dostupni svi sudionicima sastanka kao i na mrežnim stranicama programa.

X