Prioriteti Vlade RH

Prioriteti programa hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 1. siječnja – 30. lipnja 2020.

Snažna Europa u svijetu punom izazova

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Hrvatska će prvi put predsjedati Vijećem Europske unije. Tijekom šestomjesečnog razdoblja Hrvatska će voditi rad Vijeća, gradeći suradnju i dogovor među državama članicama u duhu konsenzusa i međusobnog uvažavanja.

Hrvatsko predsjedanje dolazi u vremenu velikih promjena za Europsku uniju, na početku novog institucionalnog i zakonodavnog ciklusa slijedom formiranja novog sastava europskih institucija, kao i izazova koji nosi proces povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Neujednačen gospodarski razvoj, klimatske promjene, pojačane migracije, širenje dezinformacija i rastući populizam neki su od izazova današnjeg svijeta na koje građani s pravom očekuju odgovore. Njih može pružiti samo snažna Europa. U tome je naše jedinstvo naša najveća snaga.

Kako bismo Uniju i dobrobiti koje donosi još više približili građanima poticat ćemo jačanje dijaloga, uključujući kroz Konferenciju o budućnosti Europe.

Vodeći se smjernicama novog Strateškog programa Europske unije 2019.–2024. te hrvatskim prioritetima i odrednicama, u skladu s programom Trija Rumunjske, Finske i Hrvatske, Hrvatska pod motom „Snažna Europa u svijetu punom izazova“ pripremila je šestomjesečni program predsjedanja utemeljen na četiri prioriteta:

 • Europa koja se razvija
 • Europa koja povezuje
 • Europa koja štiti
 • Europa koja je utjecajna.

Hrvatsko predsjedništvo će u svom radu također uzeti u obzir prioritete i program rada nove Europske komisije.

Ambiciozan, uravnotežen i održiv Višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje 2021.–2027. preduvjet je za ostvarivanje naših ciljeva. Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za što brže postizanje sveobuhvatnog dogovora koji će omogućiti pravovremenu provedbu svih politika i programa Unije, u službi daljnje izgradnje što snažnije Europe u svijetu stalnih promjena i izazova.

1. EUROPA KOJA SE RAZVIJA: Uravnotežen i održiv razvoj Unije i država članica

Europska unija, njezino gospodarstvo i tržište rada, u vremenu četvrte industrijske revolucije, suočeni su s novim globalnim izazovima i demografskim promjenama. U tim okolnostima, daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta i poticanje digitalizacije poslovanja, ulaganje u inovacije i istraživanje, veća dostupnost kvalitetnog i cjeloživotnog obrazovanja te razvijanje vještina prilagođenih poslovima budućnosti jamstvo su konkurentnosti Unije. Poboljšanje kvalitete života građana Unije zahtijeva daljnji razvoj politika koje stvaraju bolje radne i životne uvjete, te pridonose očuvanju okoliša i borbi protiv klimatskih promjena. Stoga će se hrvatsko predsjedništvo zalagati za uravnotežen, održiv i uključiv razvoj Unije koji uvažava posebnosti i potrebe svih država članica, njihovih regija i građana.

Uravnotežen regionalni razvoj

 • Smanjivanje razlika među državama članicama, te poticanje ekonomske i socijalne kohezije i konvergencije
 • Jačanje ekonomske i monetarne unije
 • Korištenje potencijala makro-regionalne suradnje
 • Postizanje jednake kvalitete proizvoda na tržištima svih država članica

Zadovoljnije i vitalnije društvo

 • Provedba Europskog stupa socijalnih prava, uključujući osiguravanje ravnoteže poslovnog i privatnog života
 • Utvrđivanje mjera radi zaustavljanja negativnih demografskih trendova
 • Promicanje ravnopravnosti spolova, uz osnaživanje položaja žena u društvu i na tržištu rada
 • Stvaranje boljih mogućnosti za mlade, osobito u ruralnim sredinama
 • Promicanje cjeloživotne brige za zdravlje

Jačanje konkurentnosti i vještina

 • Daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta i snaženje digitalizacije poslovanja
 • Jačanje konkurentnosti europske industrije te malih i srednjih poduzeća
 • Modernizacija poljoprivrede i ruralnih područja
 • Uravnotežena mobilnost znanstvenika i istraživača, promicanje kvalitetnog i cjeloživotnog obrazovanja te razvijanje vještina za poslove budućnosti

Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena

 • Rasprava o zelenoj Europi, uključivo u kontekstu održivog gospodarskog rasta i razvoja
 • Učinkovita i ambiciozna provedba Pariškog sporazuma, uz financijski pravednu tranziciju na niskougljično i kružno gospodarstvo
 • Očuvanje bioraznolikosti, zaštita morskog okoliša i obalnih područja od onečišćenja, djelotvorno gospodarenje vodama i otpadom
 • Promicanje održivih oblika turizma i održivosti priobalnih i otočnih zajednica (malo ribarstvo, infrastruktura)

2. EUROPA KOJA POVEZUJE:
Umreženo gospodarstvo i iskorišteni potencijali

U sve povezanijem svijetu, napredak Europske unije ovisi o umreženosti njezinog gospodarstva i punom iskorištavanju njezinih infrastrukturnih i ljudskih potencijala. Postojeće razlike unutar Europske unije u kvaliteti infrastrukture i pokrivenosti prometnim, energetskim i telekomunikacijskim i digitalnim mrežama sputavaju njezinu globalnu konkurentnost. Radi postizanja pune socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije potrebno je dodatno razvijati prometnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu i povezanost. Hrvatsko predsjedništvo poticat će politike usmjerene na infrastrukturno povezivanje Unije, kao i na zbližavanje njezinih građana, ponajprije kroz obrazovanje, kulturu i sport.

Jedinstven europski prometni prostor

 • Osiguranje odgovarajućeg financiranja daljnje izgradnje infrastrukturnih mreža
 • Unaprjeđenje transeuropskih prometnih mreža i poticaj daljnjem proširenju na područja susjednih regija
 • Digitalizacija i inovacije u svim granama prometnog sektora

Visokokvalitetna i sigurna podatkovna infrastruktura

 • Uspostava funkcionalnog jedinstvenog digitalnog tržišta i smanjenje digitalnog jaza
 • Stvaranje uvjeta za puno funkcioniranje i sigurnost mreža 5G
 • Pokretanje rasprave o pravnim i etičkim implikacijama umjetne inteligencije i definiranju standarda za nove tehnologije

Integrirano energetsko tržište

 • Daljnja uspostava i provedba Energetske unije
 • Jačanje energetske sigurnosti (infrastruktura i diversifikacija, uključujući obnovljive i niskougljične izvore energije)
 • Promoviranje uloge i potencijala europskih otoka u tranziciji na čistu energiju

Jača povezanost građana Unije

 • Daljnje jačanje mobilnosti učenika, studenata, istraživača, nastavnika i drugog osoblja
 • Povećanje mobilnosti kulturnog i kreativnog sektora
 • Promicanje europske kulturne baštine
 • Intenziviranje dijaloga s mladima
 • Korištenje sporta u povezivanju ljudi svih generacija, jačanju neformalnih vještina, posebice mladih, te promicanju zdravog načina života

3. EUROPA KOJA ŠTITI:
Sigurnija Unija i njezini građani

Europskoj uniji sigurnost njezinih građana od najveće je važnosti. Stoga ćemo jačati unutarnju sigurnost, učinkovitije štititi vanjske granice, osigurati punu interoperabilnost informacijskih sustava, te podizati otpornost na vanjske ugroze i kibernetičke prijetnje. Pronalaženje sveobuhvatnog rješenja za održivu i učinkovitu migracijsku politiku i politiku azila ostaje naš zajednički cilj. Hrvatsko predsjedništvo bit će usmjereno na daljnju izgradnju Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, demokraciji i vladavini prava.

Jačanje unutarnje sigurnosti

 • Rad na strateškim smjernicama Unije za područje slobode, sigurnosti i pravde
 • Suradnja država članica u borbi protiv organiziranoga kriminaliteta, pranja novca i financiranja terorizma
 • Zaštita financijskih interesa Unije i država članica i suzbijanje prijevara
 • Sprječavanje širenja sadržaja na internetu koji potiču na diskriminaciju, nasilni ekstremizam i terorizam
 • Jačanje interoperabilnosti informacijskih sustava na području pravosuđa i unutarnjih poslova
 • Jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u prevenciji i odgovoru na katastrofe

Zaštita sloboda i demokracije

 • Povratak cjelovitom i učinkovitom funkcioniranju Schengenskog prostora
 • Zaštita osobnih podataka i privatnosti
 • Sveobuhvatan pristup vladavini prava te jačanju demokratskih načela i temeljnih vrijednosti Unije

Sveobuhvatna i održiva migracijska politika

 • Jačanje nadzora vanjskih granica Unije i interoperabilnosti relevantnih informacijskih sustava
 • Usklađen i sveobuhvatan pristup vanjskim i unutarnjim aspektima migracija, uključujući zakonite migracije
 • Reforma Zajedničkog europskog sustava azila
 • Produbljivanje suradnje s trećim zemljama, uključujući jugoistočnu Europu

Jačanje otpornosti na hibridne prijetnje

 • Borba protiv svih oblika hibridnih prijetnji i zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti
 • Zaštita javnih prostora i kritične infrastrukture
 • Suzbijanje širenja lažnih vijesti, netolerancije i dezinformacija na digitalnim platformama
 • Jačanje stručnih i tehnoloških kapaciteta na području kibernetičke sigurnosti

4. EUROPA KOJA JE UTJECAJNA:
Predvodnik u susjedstvu i svijetu

Države članice najbolje se mogu nositi s izazovima 21. stoljeća kroz okvir i snagu Europske unije. Samo daljnji razvoj sposobnosti i instrumenata za zajedničko djelovanje učvrstit će njenu predvodničku ulogu globalnog čimbenika. Jačanje multilateralizma, ostvarivanje ciljeva iz Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. i promicanje europskih vrijednosti i interesa, ostaju glavne odrednice vanjskog djelovanja Unije. Njena vjerodostojnost u međunarodnim odnosima odražava se i kroz odgovoran pristup prema vlastitom susjedstvu, istočnom i južnom, uključujući jugoistok Europe (zapadni Balkan) u svom neposrednom okruženju. Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za nastavak djelotvorne i vjerodostojne politike proširenja, kao uloga u stabilnost, sigurnost i daljnji gospodarski razvoj i povezanost europskog kontinenta.

Vodeći međunarodni čimbenik

 • Promicanje multilateralizma i međunarodnog poretka zasnovanog na međunarodnom pravu i pravilima
 • Promicanje temeljnih vrijednosti u vanjskom djelovanju Unije
 • Predvodnička uloga u borbi protiv klimatskih promjena
 • Očuvanje i jačanje multilateralnog trgovinskog sustava

Globalni partner

 • Promicanje međunarodne razvojne politike u službi održivog razvoja i iskorjenjivanja siromaštva
 • Strateška potpora, poticanje reformi i jačanje otpornosti u istočnom i južnom susjedstvu
 • Snaženje transatlantskih odnosa
 • Produbljivanje odnosa s Azijom, Afrikom i Latinskom Amerikom te strateškim partnerima Unije

Jamac boljitka i stabilnosti jugoistočne Europe

 • Poticanje kontinuiranih reformskih procesa u jugoistočnoj Europi i regionalne suradnje
 • Nastavak vjerodostojne i djelotvorne politike proširenja, zasnovane na potvrđenoj europskoj perspektivi kandidata i potencijalnih kandidata iz jugoistočne Europe uz potpuno ispunjavanje utvrđenih kriterija
 • Sastanak na vrhu „EU – Zapadni Balkan“ u Zagrebu

Sposobnost odgovora na krize

 • Očuvanje mira i sigurnosti kroz rano djelovanje u sprječavanju sukoba
 • Razvijanje operativnih sposobnosti i instrumenata za brz odgovor na krize
 • Jačanje sigurnosne i obrambene politike Europske unije
 • Nastavak bliske i sadržajne suradnje Unije i NATO-a
X